algemene voorwaarden

download algemene voorwaardenAlgemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
Le Frique B.V. gevestigd te Rotterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr 73295949

1. Definities

1.1. Afnemer: iedere (rechts)persoon die aanbiedingen of offertes aanvraagt voor Goederen en/of Diensten van Le Frique of deze bestelt of daarvoor opdracht geeft en namens wie genoemde aanbiedingen, offertes, bestellingen en (al dan niet daarop volgende) Overeenkomsten tot stand zijn gebracht;
1.2. Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden;
1.3. Diensten: alle werkzaamheden (in welke vorm en hoegenaamd dan ook) die Le Frique voor of ten behoeve van Afnemer verricht, daaronder begrepen het geven van workshops en het organiseren van diners of enig ander evenement, al dan niet in samenhang met (af)levering van Goederen;
1.4. Le Frique: Le Frique B.V.
1.5. Goederen: alle zaken die door Le Frique worden verkocht, waaronder niet vallen de door haar geleverde Diensten;
1.6. Overeenkomst: iedere overeenkomst ten aanzien van de verkoop en levering van Goederen en/of Diensten die tussen Le Frique en Afnemer tot stand komt, inclusief alle aanvullingen en wijzigingen daarop, dan wel iedere rechtshandeling ter voorbereiding van uitvoering van een dergelijke overeenkomst;
1.7. Partijen: Le Frique en Afnemer.


2. Overeenkomsten, totstandkoming en wijziging

2.1. Op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en rechtsrelaties tussen Partijen op grond van overeenkomst of anderszins, zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2. Op afwijkende of aanvullende bedingen kan door Afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en voorzover deze door Le Frique schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. De toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde algemene en/of andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. De Afnemer met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Le Frique.
2.5. In het geval om welke reden dan ook één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de andere bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Afnemer en Le Frique in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. Indien Le Frique om haar moverende redenen niet (steeds) strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, impliceert dit geen verwerking of verlies van het recht om in andere gevallen alsnog (volledige) naleving te verlangen.
2.6. Alle aanbiedingen van Le Frique zijn vrijblijvend, gebaseerd op de door Afnemer verstrekte gegevens, en zijn 30 dagen geldig. Toezending van aanvragen en/of opdrachten en/of (andere) documentatie door Afnemer verplicht Le Frique niet tot acceptatie. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag en/of opdracht schriftelijk door Le Frique is geaccepteerd en bevestigd, door een daartoe bevoegde persoon, dan wel doordat Le Frique is aangevangen met het uitvoeren dan wel het nemen van voorbereidingen voor de uit te voeren Diensten. Een aanbieding van Le Frique vervalt zonder schadeplichtigheid van Le Frique indien de in de aanbieding vermelde Goederen niet meer beschikbaar zijn.
2.7. Een in een Overeenkomst opgenomen samengestelde prijsopgave verplicht Le Frique nooit tot het uitvoeren van een deel van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig / pro rata deel van de overeengekomen prijs.
2.8. Afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, recepturen, ontwerpen, modellen, maten, gewichten en kleuren van Goederen in de door Le Frique toegezonden bescheiden hebben slechts tot doel een algemeen beeld te schetsen van de Goederen en/of onderdelen daarvan en zijn niet bindend ten aanzien van de te leveren Goederen of de te verrichten Diensten.
2.9. Elke Overeenkomst wordt door Le Frique aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Afnemer de overeengekomen aanbetaling verricht en voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Le Frique.


3. Prijzen

3.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen in Euro, exclusief BTW en/of andere al dan niet van overheidswege opgelegde heffingen, rechten, en kosten ter zake van verpakking, in- en uitlading, plaatsing, montage, tijdelijk onderdak van installatiepersoneel, verzekering, fundering en vervoer.
3.2 Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst een wijziging optreedt in de kostprijsbepalende factoren van de te leveren Goederen (waaronder maar niet beperkt tot voor Le Frique geldende arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en/of valutakoersen, kostenverhogingen door van overheidswege afgekondigde maatregelen) is Le Frique gerechtigd om de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen zonder dat Afnemer de Overeenkomst mag ontbinden.
3.3 Indien het na totstandkoming van de Overeenkomst noodzakelijk blijkt dat een redelijkerwijs te vervolgen uitvoering daarvan noopt om deze te wijzigen, passen Partijen de betreffende Overeenkomst in onderling overleg aan. Indien de Overeenkomst na totstandkoming echter op instructie van Afnemer materieel wordt gewijzigd, kan Le Frique deze wijziging beschouwen als een instructie tot meerwerk, en kan zij de oorspronkelijk overeengekomen prijzen aanpassen op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Meerwerk kan eveneens de oorspronkelijk in de Overeenkomst overeengekomen overige voorwaarden en termijnen van levering/uitvoering wijzigen. Dergelijke aanpassingen van de Overeenkomst bieden Afnemer geen grondslag tot (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst. Meerwerk wordt eerst verricht na schriftelijke aanvaarding door beide Partijen ten aanzien van de gewijzigde prijzen, termijnen en overige voorwaarden. Indien tijdens de uitvoering van een Overeenkomst door of namens de Afnemer of werkbegeleider op de plaats van installatie/montage opdracht tot meerwerk worden gegeven, zal een dergelijk meerwerk worden verricht na ontvangst door Le Frique van een door of namens Afnemer of werkbegeleider getekende werkbon ter zake van een dergelijke opdracht tot meerwerk. Afnemer is vervolgens gehouden aan de aldus door deze opdracht tot meerwerk gewijzigde prijzen, termijnen en overige voorwaarden. Het staat Le Frique vrij om verzoeken tot meerwerk en/of andere wijzigingen van de Overeenkomst te weigeren zonder wanprestatie te plegen jegens Afnemer.


4. Levering

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt levering van Goederen conform de leveringsconditie EXW locatie Le Frique of een andere door Le Frique aan te wijzen plaats (Incoterms 2010). Eventueel vervoer door Le Frique naar door Afnemer aan te wijzen locaties, alsmede eventueel vervoer door Le Frique op de locatie van opslag van de Goederen geschiedt voor rekening en risico van Afnemer.
4.2. Leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven en gelden ten aanzien van de uitvoering van verplichtingen door Le Frique niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Leveringen mogen in gedeelten plaatsvinden en mogen door Le Frique met betrekking tot het reeds uitgevoerde gedeelte gefactureerd worden. Indien een Overeenkomst in delen wordt uitgevoerd is Le Frique gerechtigd uitvoering op te schorten totdat uitvoering van het voorafgaande gedeelte door Afnemer akkoord is bevonden en volledig is betaald.
4.3. Afnemer dient transportschade direct na ontvangst van de Goederen aan de vervoerder te melden en een afschrift daarvan inclusief foto’s te zenden aan Le Frique.
4.4. Indien Goederen om welke reden dan ook na het verstrijken van de leveringstermijn niet door Afnemer zijn afgenomen, zal Le Frique, indien en voor zover haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van Afnemer de Goederen voor rekening en risico van Afnemer bewaren en alle redelijkerwijs te verwachten maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat deze Goederen door Afnemer zijn afgenomen.
4.5. Het niet of in onvoldoende mate nakomen van de verplichtingen in dit artikel kan nimmer leiden tot enige aansprakelijkheid van Le Frique.
4.6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Le Frique bevoegd om bij het uitvoeren van de Overeenkomst derden in te schakelen of om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Beroep op de in deze Algemene Voorwaarden vervatte bepalingen, waaronder maar niet beperkt tot de bepalingen van aansprakelijkheid, en toepasselijk recht en jurisdictie, komt ook toe aan alle ondergeschikten van Le Frique en alle door Le Frique direct of indirect ingeschakelde derden en hun ondergeschikten die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn.
4.7. Afnemer is verantwoordelijk voor en zal zorgdragen voor de vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn om de Overeenkomst uit te voeren, en dat deze tijdig verkregen zijn opdat Le Frique op het door haar beoogde moment kan aanvangen met de uitvoering van haar verplichtingen.
4.8. Afnemer staat ervoor in dat Le Frique in de gelegenheid wordt gesteld en alle benodigde voorzieningen aanwezig zijn om de overeengekomen Diensten uit te voeren op het tijdstip en de locatie welke zijn overeengekomen of waarop Le Frique deze wenst uit te voeren, bij gebreke waarvan Le Frique niet langer gehouden is om deze uit te voeren of deze mag opschorten, onverminderd het recht van Le Frique op volledige betaling en/of vergoeding van alle als gevolg daarvan geleden schade.
4.9. Le Frique is niet verplicht overeengekomen Diensten te verrichten en kan de uitvoering van alle diensten op ieder moment staken indien dit naar het oordeel van Le Frique – om welke reden dan ook – gevaar oplevert voor personen, zaken of het milieu.


5. Eigendomsvoorbehoud

5.1. Het eigendom van de Goederen gaat eerst op Afnemer over na voldoening door Afnemer van al hetgeen Le Frique krachtens enige tussen hen geldende Overeenkomst, inclusief rente en kosten, alsmede wegens tekortschieten in de nakoming door Afnemer van enige Overeenkomst, te vorderen heeft.
5.2. Afnemer is gehouden de Goederen waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van Le Frique rust, identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van de overige zich bij Afnemer bevindende goederen af te zonderen.
5.3. Indien en zolang de eigendom van de geleverde Goederen door Le Frique is voorbehouden, is het Afnemer niet toegestaan deze Goederen te vervreemden, dan wel enig beperkt zakelijk recht daarop te vestigen. Le Frique beoogt met dit beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in HR 21 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:682, de overdraagbaarheid van en de vestiging van een beperkt recht op de geleverde Goederen overeenkomstig artikel 3:83 lid 2 BW uit te sluiten.
5.4. In geval van beslaglegging of het vestigen van enige recht door derden op door Le Frique onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen zal Afnemer Le Frique terstond informeren en al hetgeen doen om de eigendom van Le Frique veilig te stellen. Afnemer heeft een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Goederen en dient deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen sneeuw- en waterschade, brand, ontploffing, diefstal en alle in de branche gebruikelijke risico’s, waarbij Le Frique bij uitkering onder deze verzekering gerechtigd is tot de uit te keren gelden.
5.5. Indien Afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Le Frique tekortschiet of Le Frique goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Le Frique gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen terug te nemen.
5.6. Teneinde Le Frique in staat te stellen het in het vorige lid genoemde recht tot terugname van de Goederen te kunnen uitoefenen, verleent Afnemer reeds nu voor alsdan aan Le Frique toestemming om de terreinen en gebouwen waar de Goederen zich bevinden, daartoe te (laten) betreden. De kosten van teruggave van de Goederen zijn voor rekening van Afnemer.


6. Reclamatie

6.1. Afnemer dient de Goederen bij aflevering, of zo spoedig als daarna mogelijk, te (laten) onderzoeken, en daarbij na te gaan of het geleverde beantwoordt aan de Overeenkomst, in het bijzonder of de juiste Goederen zijn geleverd, volgens de overeengekomen dan wel daaraan voor normaal gebruik te stellen eisen, en in de overeengekomen aantallen en hoeveelheden.
6.2. Zichtbare gebreken of tekorten moeten door Afnemer binnen twee dagen na aflevering schriftelijk aan Le Frique worden medegedeeld. Niet zichtbare gebreken dient Afnemer binnen twee dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand na aflevering te melden. Aan latere of op een andere wijze ingebrachte bezwaren kan Afnemer generlei rechten of aanspraken ontlenen. De goederen worden alsdan geacht in goede staat te zijn ontvangen, en alle vorderingsrechten van Afnemer komen dan te vervallen.
6.3. De bewijslast van de tijdige indiening alsmede van de juistheid van de reclame rust op Afnemer. Afnemer is gehouden om Le Frique alle medewerking te verlenen bij het instellen van onderzoek naar de gebreken.
6.4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, hoeveelheid e.d. kunnen nimmer grond voor reclamaties opleveren.
6.5. Afnemer kan slechts geleverde Goederen retourneren, indien Le Frique daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Acceptatie van retourzending mag door Afnemer nimmer als erkenning door Le Frique van gebreken in het geleverde dan wel als erkenning van aansprakelijkheid worden beschouwd.
6.6. Indien Afnemer niet binnen de in de voorgaande leden genoemde termijnen heeft gereclameerd, dan wel indien Afnemer onverminderd over de geleverde Goederen blijft beschikken, wordt hij geacht het geleverde akkoord te hebben bevonden en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de Overeenkomst ten dienste staan. In geval van reclame is Afnemer niet gerechtigd om de voldoening aan zijn verplichtingen jegens Le Frique op te schorten of te verrekenen.


7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1. Le Frique staat in voor de deugdelijkheid bij normaal gebruik van de geleverde Goederen. Dat betekent dat Le Frique ten aanzien van Goederen die gebreken vertonen, aan Afnemer vervangende Goederen levert, op voorwaarde telkens dat Afnemer tijdig heeft gereclameerd, alsook op voorwaarde dat Afnemer aantoont dat tijdens het intern of extern transport en de opslag van door Le Frique geleverde Goederen door Afnemer en/of diens hulppersonen is gehandeld volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de HACCP-normen en de bewaarvoorschriften, bij gebreke waarvan geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor gebreken aan de geleverde Goederen en schade ten gevolge daarvan.
7.2. Uitsluitend Afnemer kan de garantie inroepen, en de aanspraken daaruit kunnen niet aan een derde worden overgedragen (beding met goederenrechtelijk effect). Derden, zoals degenen aan wie Afnemer Goederen heeft doorgeleverd, kunnen jegens Le Frique geen aanspraak maken op garantie.
7.3. Afnemer kan slechts ontbinding van de Overeenkomst vorderen, indien Le Frique tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan het gebrek te herstellen, en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen.
7.4. Gebreken ontstaan aan de Goederen door onoordeelkundige behandeling of onjuiste bewaring, alsmede die, welke zich voordoen na wijziging of verwerking van de Goederen door, namens of met toestemming van Afnemer, blijven buiten de garantie.
7.5. De garantie geldt alleen voor Goederen die nog in de oorspronkelijke staat verkeren en die niet door derden zijn bewerkt of waarvan de aard of samenstelling is gewijzigd.
7.6. De bewijslast dat een zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt, berust bij Afnemer.
7.7. Voor zover de door Le Frique geleverde Goederen zijn voorzien van een uiterste houdbaarheids- of gebruiksdatum (THT- dan wel TGT-code) geldt, dat Le Frique bij de consumptie of het gebruik daarvan na de uiterste datum geen enkele verbintenis (meer) heeft jegens Afnemer, uit welken hoofde dan ook. Afnemer staat jegens Le Frique ervoor in dat na het verstrijken van enige houdbaarheids- of gebruiksdatum de geleverde Goederen niet meer worden gebruikt, verwerkt of genuttigd, door Afnemer of door welke andere partij dan ook.
7.8. De voldoening door Le Frique aan haar garantieverplichting onder dit artikel geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten.
7.9. Onverminderd het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, is Le Frique slechts aansprakelijk voor schade, geleden door Afnemer, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van Le Frique, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade welke onder de door Le Frique afgesloten verzekering wordt gedekt, en tot ten hoogste het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Le Frique te allen tijde beperkt tot 50% van het factuurbedrag, met een maximum daarbij van € 1.000,-. Le Frique is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade (welke ook), ontstaan door gebreken van de geleverde Goederen of door een tekortkoming in de geleverde Diensten. Afnemer dient zich desgewenst tegen die schade te verzekeren.
7.10. Le Frique is niet aansprakelijk voor gevolgen van enig handelen of nalaten van de door Afnemer voorgeschreven of ingeschakelde leveranciers of onderaannemers, ook niet wanneer deze als hulppersoon van Le Frique worden ingeschakeld, noch voor gevolgen van de door of namens Afnemer gegeven orders, recepturen, werkwijzen en aanwijzingen.
7.11. Afnemer vrijwaart Le Frique tegen alle aanspraken van derden ter zake van de door deze derde(n) eventueel te lijden of geleden schade.


8. Verplichtingen van Afnemer en vrijwaring

8.1. Niet-nakoming door Afnemer van de Overeenkomst of een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden dan wel niet naleving van andere instructies of voorschriften van Le Frique waaruit schade voor Le Frique voortvloeit, verplicht Afnemer tot vergoeding van alle daardoor aan Le Frique toegebrachte schade. Afnemer vrijwaart Le Frique voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden in een dergelijk geval geleden schade. In het geval Le Frique door derden wordt aangesproken zal Afnemer Le Frique alle noodzakelijke bijstand en informatie verschaffen.
8.2. Le Frique kan Afnemer verplichten Goederen die zij in het verkeer heeft gebracht en waaraan een gebrek kleeft, dan wel waaraan een gebrek zich (mogelijk) dreigt te openbaren, binnen een door Le Frique te bepalen termijn uit de markt te nemen (recall-actie), tegen vergoeding van de redelijk door Afnemer te maken kosten.
8.3. Afnemer zal Le Frique steeds tijdig alle noodzakelijke inlichtingen verschaffen, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, bij gebreke waarvan Le Frique gerechtigd is om uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en eventuele aanvullende kosten aan Afnemer in rekening te brengen. Le Frique is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door Afnemer verstrekte ontijdige, onvolledige of incorrecte informatie.
8.4. Indien op verzoek van Afnemer de Goederen ter plaatse geïnstalleerd dienen te worden, verschaft Afnemer in ieder geval informatie met betrekking tot de indeling van de installatielocatie, het verloop van de ondergrondse leidingen inclusief kabelwerken, en de eventuele aanwezigheid van obstakels en overige belemmeringen voor de uitvoering van de overeengekomen diensten. Afnemer zal minimaal 3 werkdagen voor eventuele graafwerkzaamheden aan Le Frique bevestigen dat Afnemer alle (wettelijke) vereiste onderzoeken en meldingen heeft gedaan, bij gebreke waarvan Le Frique ervan uit mag gaan dat dergelijke meldingen en onderzoeken zijn gedaan, en dat er ter plaatse geen ondergrondse kabels of leidingen aanwezig zijn. Enige schade of kosten welke voortvloeien uit het nalaten door Afnemer van het doen van een dergelijk onderzoek of melding zijn voor rekening van Afnemer, en Afnemer vrijwaart Le Frique voor alle schade die voortvloeit uit het raken of beschadigen van leidingen, kabels of andere obstakels. Indien Afnemer niet aan haar verplichtingen terzake voldoet is Le Frique gerechtigd haar prestaties onder de Overeenkomst op te schorten. Tijdens het uitvoeren van installatiewerkzaamheden door Le Frique hebben Afnemer en haar eventuele opdrachtgevers of door haar ingeschakelde derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Le Frique geen toegang tot de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.


9. Betaling en zekerheid

9.1. Afnemer is verplicht binnen acht dagen na totstandkoming van de Overeenkomst een aanbetaling te doen van 50% van het overeengekomen factuurbedrag. Le Frique is bevoegd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat deze aanbetaling door haar is ontvangen. Le Frique is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of contante betaling van de te leveren Goederen en/of Diensten te vorderen en/of zekerheidstelling voor de betaling daarvan te verlangen. Afnemer is verplicht daaraan te voldoen.
9.2. Betaling dient te geschieden in de op de factuur vermelde valuta, op het overeengekomen tijdstip. Indien geen tijdstip is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
9.3. Indien Afnemer niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde jegens Le Frique zonder nadere ingebrekestelling terstond opeisbaar, en is Afnemer over het verschuldigde tevens rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente ex 6:119a BW. Le Frique is gerechtigd in voorkomende gevallen de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de betaling is ontvangen. Alle in dit kader gemaakte kosten van opslag, alsmede andere voorkomende kosten, komen voor rekening van Afnemer.
9.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdend met de inning van enige vordering op Afnemer komen voor rekening van Afnemer. Hieronder worden in ieder geval begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders, advocaten en deskundigen. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen, met een minimum van EUR 750.
9.5. Alle vorderingen van Le Frique op Afnemer worden onmiddellijk opeisbaar in geval van (aanvraag tot) faillissement, surseance van betaling, liquidatie of beslag ten laste van Afnemer.
9.6. Elke betaling wordt geacht te zijn een betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling anders is vermeld.
9.7. Het is Afnemer niet toegestaan enige al dan niet betwiste schuld aan Le Frique te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van Le Frique aan Afnemer, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen door beide Partijen.
9.8. Afnemer is niet gerechtigd om bedragen die door haar en/of aan haar gelieerde bedrijven aan Le Frique verschuldigd zijn, te verrekenen met (beweerdelijk) door Le Frique aan Afnemer en/of aan haar gelieerde bedrijven verschuldigde bedragen, ongeacht de grondslag en verplichting van deze bedragen.
9.9. Le Frique is gerechtigd om reeds vóór het begin, dan wel vóór het einde van de uitvoering van de Overeenkomst deugdelijke zekerheid te vragen voor enige openstaande nota en/of voor betaling van de lopende bestelling en om, zonder enige aansprakelijkheid harerzijds, haar verplichtingen in afwachting daarvan op te schorten, te onderbreken of te beëindigen.


10. Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt verstaan de situatie dat de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van Le Frique en door haar ingeschakelde derden, zelfs al waren deze omstandigheden ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds voorzien. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, boycots, natuurrampen, epidemieën, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, (werk)staking, uitzonderlijk hoog verzuim, vertraging in of uitblijven van levering door toeleveranciers, communicatietransportstoringen, in- en uitvoerbeperkingen, weersomstandigheden waardoor montage of installatie niet realiseerbaar is, overheidsmaatregelen, ongevallen en bedrijfsstoringen.
10.2. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Partijen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan 60 dagen is elk der Partijen gerechtigd de Overeenkomst voor het niet uitgevoerde deel te ontbinden, zonder over en weer tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Als ten tijde van het intreden van een situatie van overmacht reeds gedeeltelijk verplichtingen zijn nagekomen door Le Frique, is zij gerechtigd om deze apart te factureren.


11. Ontbinding

11.1. Indien:
a. Afnemer enige verplichting jegens Le Frique niet, niet tijdig, niet volledig of niet juist nakomt;
b. Afnemer failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe is ingediend, surseance van betaling is aangevraagd of verleend, toepassing van de schuldsaneringsregeling is verzocht of verleend;
c. op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van Afnemer beslag is gelegd;
d. Afnemer wordt ontbonden of geliquideerd, (af)splitsing of fusie plaatsvindt;
e. Afnemer overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan;
f. door Afnemer aan Le Frique verstrekte gegevens niet overeen blijken te stemmen met de daadwerkelijke situatie;
g. Afnemer enige overeengekomen zekerheid niet of onvoldoende heeft gesteld;
h. naar de mening van Le Frique niet langer van haar gevergd kan worden dat zij de Overeenkomst conform de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
en Afnemer nog niet aan al zijn verplichtingen jegens Le Frique heeft voldaan, heeft Le Frique het recht door het enkel plaatsvinden van een van de hiervoor genoemde omstandigheden, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, en het geleverde als haar eigendom terug te vorderen, danwel enig bedrag door Afnemer aan Le Frique verschuldigd in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft Le Frique te allen tijde het recht om van Afnemer schadevergoeding te vorderen.
11.2. Gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht tot het leveren van Goederen en/of Diensten door Afnemer kan slechts plaatsvinden met schriftelijke voorafgaande goedkeuring van Le Frique. Indien Afnemer de Overeenkomst annuleert nadat deze tot stand is gekomen, maar voordat Le Frique is begonnen met de voorbereiding of uitvoering daarvan, wordt 30% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, en en ander onverminderd het recht van Le Frique op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.
11.3. In geval van gedeeltelijke ontbinding door Afnemer van de Overeenkomst kan Afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van de door Le Frique reeds verrichte prestaties, en heeft Le Frique onverkort recht op betaling van de reeds verrichte prestaties.


12. Industriële en intellectuele eigendomsrechten

12.1. Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Le Frique geproduceerde en geleverde Goederen, alsmede door Le Frique ter beschikking gestelde afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, ontwerpen, gereedschappen en modellen blijven in haar eigendom, en dienen door Afnemer op eerste verzoek te worden geretourneerd. De levering van Goederen kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot gebruik, verveelvoudiging of vrijgeven aan derden van de intellectuele en industriële eigendom, tenzij Le Frique daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
12.2. Het is Afnemer niet toegestaan enige op de betreffende Goederen aangebrachte merken, handelsnamen of andere aanduidingen van industriële en intellectuele eigendomsrechten te verwijderen of te wijzigen.
12.3. Indien Afnemer vaststelt dat een derde inbreuk maakt op enig industrieel of intellectueel eigendomsrecht van Le Frique of indien een derde enige aanspraak jegens Afnemer maakt in verband met die intellectuele en industriële eigendomsrechten, zal Afnemer Le Frique daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Afnemer zal alle in redelijkheid te verlangen medewerking verlenen die kan leiden tot een zo spoedig mogelijke beëindiging van de inbreukmakende handeling of het geschil.


13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1. Op alle verbintenissen tussen Le Frique en Afnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het VN-Verdrag inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken is uitgesloten.
13.2. Eventuele geschillen ingevolge of in verband met de Algemene Voorwaarden dan wel de Overeenkomsten of overige verbintenissen tussen Le Frique en Afnemer zullen uitsluitend worden beslist door de Rechtbank Rotterdam.

download algemene voorwaarden